482 49 46
Anasayfa » İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi ve yardımcı sağlık personelleri 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık  Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekimi ve sağlık personelinin yapacağı çalışmalar ;

  • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak
  • İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde yönetmelikte istenen örneğine uygun olarak hazırlamak.
mevzuat
hesaplama
tehlike sınıfı hesaplama